Ouderraad

 

Oudervereniging “De Schittering”

Op onze school functioneert een oudervereniging. Zij is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij het aanmelden van uw kind bij ons op school krijgt u een inschrijfformulier. Hierop kunt u  aankruisen, als ouder lid te willen worden van de oudervereniging. Hiermee steunt u niet alleen de oudervereniging in al haar activiteiten maar hebt u er ook stemrecht. Bijvoorbeeld als er leden van het bestuur van de oudervereniging gekozen moeten worden of als de hoogte van de contributie moet worden vastgesteld. Het lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat de leerling de school verlaat.

 

Onze oudervereniging is een “praktische” vereniging met als doel het ondersteunen en organiseren van activiteiten die ten goede komen aan een bijzondere schooltijd voor alle kinderen van De Schittering. Dit betekent dat ze niet alleen zorgen voor het verkrijgen van extra financiële middelen maar ook graag zelf de handen uit de mouwen steken. Samen met het leraren team worden activiteiten rondom bijv. sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreis voorbereid.

 

Alle kinderen mogen in Nederland gratis basisschoolonderwijs genieten. Alle reguliere onderwijsactiviteiten worden bekostigd door de overheid. Alle extra activiteiten, zoals hiervoor genoemd, vallen daar niet onder maar kosten natuurlijk wel geld. Daarom vraagt de oudervereniging aan haar leden een contributie (voorheen ouder- schoolreis- en kampbijdrage).

 

Voor het schooljaar 2016-2017 is de contributie vastgesteld op € 30, — per kind, als uw kind het hele jaar op school zit of vóór 01-01-2017 op school start.  De contributie is € 20,– per kind, als uw kind 01-01-2017 op school start. In dit bedrag zijn alle bijdragen voor alle aanvullende activiteiten van het hele schooljaar inbegrepen. U betaalt dus géén aparte eigen bijdragen meer voor de schoolreis of het schoolkamp (groep 8) wat tot en met het schooljaar 2015-2016 nog wel het geval was.

 

Indien gewenst is het mogelijk de verschuldigde contributie in termijnen te voldoen. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld (www.leergeldwestbrabantoost.nl). Bij het niet, of niet geheel, betalen van de contributie heeft de school het recht de leerling uit te sluiten van de aanvullende activiteiten.

 

Om het inzamelen van de contributie zo praktisch mogelijk te maken heeft onze Ouderraad er voor gekozen te gaan werken met automatische machtigingen. Hierover krijgt u tijdens de informatie avonden aan het begin van het schooljaar op school meer informatie.

 

Om de contributie zo laag mogelijk te houden heeft de oudervereniging ook andere grote bronnen van inkomsten: de opbrengst van het inzamelen van oud papier en de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt. Dankzij deze twee door de oudervereniging georganiseerde of gecoördineerde activiteiten is het mogelijk om voor de leerlingen veel “extra” activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld sportactiviteiten of investeringen in bijv. de schoolbibliotheek, plantenwanden, het EHBO-onderwijs of muziekinstrumenten worden voor een groot gedeelte betaald door deze activiteiten van de oudervereniging. Uw hulp bij het ophalen van oud papier en de rommelmarkt is dan ook onmisbaar.

 

Aan het eind van ieder schooljaar legt de ouderraad verantwoording af over de financiën en presenteert ze de begroting voor het komende schooljaar. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

Wanneer u graag wilt helpen bij (één van)de activiteiten kunt u zich aanmelden bij een lid van de ouderraad of via het mailadres van de oudervereniging. Ook als u vragen heeft over de oudervereniging, kunt u contact opnemen met één van de leden of een mailtje sturen.

 

Samenstelling oudervereniging schooljaar 2017-2018:

Voorzitter:  Claire Jonkers                         cjonkers@outlook.com of telefoon 06 – 25 01 55 03

Secretaris :  Nadia Heeren                 or.schittering@dewaarden.nl

Penningmeester:  Angelique van Schie  avs.adr@yahoo.com of telefoon 06 – 46 76 21 87

Leden:

Esther den Dunnen                        Vivian Notenboom

Liane Simons                                   Vera Jansen

Cynthia Heerens                             Judith Spijker

Erwin Romijn

 

Brief contributie 2016-2017

Actueel

Vacature schoolleider

Stichting De Waarden te Zevenbergen zoekt voor het zelforganiserende team van IBS De Schittering een daadkrachtige schoolleider. Voor meer informa ...
[lees verder]